BIRD PROTECTION NET ตาข่ายกันนก

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับป้องกันนกไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ สำหรับป้องกันนกในระยะยาว ไม่ส่งผลต่อการระบายอากาศ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า นิยมติดตั้งบริเวณประตูหรือบริเวณช่องว่างด้านบนของอาคารที่นกสามารถเข้ามาได้

What are you looking for ?