FREIGHT ELEVATOR ลิฟท์ขนส่งสินค้า

ลิฟท์ขนสินค้าที่พัฒนามาเพื่อขนสินค้าประเภทยานพาหนะ และสินค้าทุกประเภทโดยเพิ่ม ระบบจัดการการเข้า-ออก ของสัญญาณ และระบบปฏิบัติการ VVVF Control โดยลิฟท์ ขนส่งสินค้ามีระบบความปลอดภัยสูง เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน และให้การขนส่งมีความ ราบรื่น สะดวก และปลอดภัย

What are you looking for ?