STEEL DOOR ประตูเหล็กอุตสาหกรรม

ประตูเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม ประตูบานเดี่ยวและบานคู่ สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร มีความแข็งแรงทนทาน บานประตูผลิตจากเหล็กอิเล็กโตรกัลวาไนซ์(Electro Galvanized Cold Rolled Steel Sheet) หนา 1.6 มม. เคลือบสีผงอบ (Powder Coating) สำเร็จจากโรงงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชุดที่มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

FIRE RESISTANCE STEEL DOOR ประตูเหล็กกันไฟ

ประตูเหล็กทนไฟ ใชŒสำหรับทางหนีไฟโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง รวมไปถึงที่พักอาศัย เพื่อป้องกันอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้ บานประตูผลิตจากเหล็กอิเล็กโตรกัลวาไนซ์(Electro Galvanized Cold Rolled Steel Sheet) หนา 1.6 มม. ภายในบานประตูบุฉนวน กันความร้อน Rockwool เคลือบสีผงอบ Powder Coating สำเร็จจากโรงงานภายในวงกบ มีร่องสำหรับติดตั้งยางกันควัน (Neoprene Rubber) พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบชุดสำหรับ ประตูทนไฟ เช่น กระจกเสริมลวด ลูกบิด และคานผลัก

What are you looking for ?