STORAGE BIN : Combinative กล่องเก็บชิ้นส่วน

กล่องสำหรับเก็บชิ้นส่วนเล็กๆ นิยมใช้ในกลุ่มรถยนต์, อิเลคโทรนิกส์ โรงพยาบาล และกลุ่มจัดเก็บในโรงงาน ตัวกล่องสามารถตั้งเรียงกันเป็นชั้นๆ และล็อคด้านข้าง ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งชั้นวาง ตัวกล่องผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) 100% ทำให้ปราศจากกลิ่นช่วยคลังสินค้าเป็นระเบียบ สะอาด

COMMON COMBINATIVE STORAGE BIN

STURDY COMBINATIVE STORAGE BIN

STORAGE BIN : Back Hanging กล่องเก็บชิ้นส่วน

กล่องเก็บสินค้า ใช้สำหรับเก็บสินค้าชิ้นส่วนเล็กๆ ได้อเนกประสงค์ ตัวกล่องสามารถตั้ง เรียงกันเป็นชั้นๆ และล็อคด้านข้างได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งชั้นวาง ตัวกล่องผลิตจาก พลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) 100% ทำให้ปราศจากกลิ่น ทนต่อกรดและด้างเพื่อให้ดูเป็น ระเบียบมากขึ้น

What are you looking for ?