X - LIFT ลิฟท์ขนสินค้าไฮดรอลิกส์

ระบบลิฟท์แบบไฮดรอลิกส์ ออกแบบมาเพื่อขนสินค้าขึ้นที่สูงทั้งภายใน และภายนอกคลังสินค้า โรงงาน และพื้นที่ต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ใช้โครงสร้างเหล็กที่คงทนระบบไฮดรอลิกส์ยกขึ้นและลงรับน้ำได้มาก ดูแลรักษาง่าย

รับน้ำหนักได้มาก ดูแลรักษาง่าย

ปุ่มกดปรับระดับคอนโทลง่าย

What are you looking for ?