เสมือนผู้ช่วยส่วนตัว

Service Center and Customer’s personal assistant

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของลูกค้า

What are you looking for ?