INSULATION LINER ฉนวนป้องกันความร้อน

ฉนวนป้องกนความร้อนสำหรับใช้ในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อปกป้องสินค้าในตู้จากสภาพอากาศต่างๆ จากความร้อน ความชื้น ที่เกิดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงระหว่างขนส่ง ช่วยให้อุณหภูมิภายในตู้คงที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป เมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด ใช้งานได้กับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต และมีขนาดคลุมพาเลท 1.1×1.1 เมตร และ 1×1.2 เมตร

What are you looking for ?